Abonnementsovereenkomst

Deze Abonnementsovereenkomst wordt gesloten tussen de entiteit die u vertegenwoordigt (“Klant, “u”, “uw”) en NephroFlow NV (“NephroFlow”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Deze Overeenkomst bestaat uit de voorwaarden in dit document, de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement, de Voorwaarden voor Privacy en Beveiliging en de Offerte voor uw Abonnement (tezamen de “Overeenkomst”).

Alle termen die in dit document met een hoofdletter worden gebruikt worden vastgelegd in Artikel 1 of in de andere documenten van de Overeenkomst.

In geval van tegenstrijdigheid tussen, of onsamenhangendheid van de verschillende documenten van de Overeenkomst, is de volgende hiërarchie van toepassing:

 1. Offerte met alle Bijlagen
 2. Abonnementsovereenkomst
 3. Service Level Agreement
 4. Voorwaarden voor Privacy en Beveiliging
 5. Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een Bestelling erkent de Klant uitdrukkelijk alle documenten van de Overeenkomst te hebben gelezen en ze te hebben aanvaard.

Als de Klant niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag de Klant zich geen toegang verschaffen tot en geen gebruik maken van de Cloud Diensten, noch van de Client Software.


Artikel 1: Definities

 

Abonnement”:

Het recht van de Klant om een Dienst te gebruiken gedurende de Abonnementstermijn.

Abonnementstermijn”:

De periode waarbinnen de Klant gerechtigd is tot gebruik van de Dienst.

Algemene gebruiksvoorwaarden”:

De voorwaarden waaronder de Klant de Dienst kan gebruiken, zoals vastgelegd in Artikel 2.

Besturingssystemen”:

Een besturingssysteem is het programma dat bij het opstarten van de computer van op de harde schijf als eerste in het geheugen geladen wordt en waarmee de andere computerprogramma’s uitgevoerd kunnen worden.

"Client Software":

NephroFlow Software die niet als Dienst wordt aangeboden maar waarvoor de Klant gedurende het Abonnement een beperkte Gebruiksrecht krijgt en die

 1. Geïnstalleerd wordt op clients of servers in het beheer van de Klant
 2. Gebruik maakt van de Cloud Diensten

Cloud Diensten”:

Software die door NephroFlow als Dienst wordt aangeboden aan de Klant. Voor toegang tot de Cloud Diensten is een een actief Abonnement vereist.

Dochteronderneming”:

Een onderneming die voor minstens 50% eigendom is van de Klant.

Gebruiker”:

Natuurlijke persoon die door de Klant is voorzien van een gebruikersidentificatie en wachtwoord en die door de Klant gerechtigd is om een Product of Dienst te gebruiken. Gebruikers kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, werknemers, consultants, aannemers en agenten, en derden met wie de klant zaken doet.

Gebruikershandleiding”:

De online handleiding omtrent een Product of Dienst.

Gebruiksrecht”:

Het recht van de Klant om een Product of Dienst te gebruiken onder specifieke voorwaarden.

Helpdesk”:

Het contactpunt voor de Gebruikers in geval van Storingen of Software Bugs.

Major Release”:

Synoniem voor Upgrade.

Middleware”:

De software tussen een besturingssysteem en de toepassingen die erop worden uitgevoerd.

Minor Release”:

Synoniem voor Update.

Release Notes”:

Een document dat beschrijft welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in een bepaalde versie (release) van de Software.

“Server”:

Een computer die diensten levert aan andere
computers via het netwerk. De andere
computers worden Clients genoemd.

Service Level Agreement”:

De afspraken en garanties inzake de beschikbaarheid en performantie van de Helpdesk, zoals beschreven in het hoofdstuk “Support” van Bijlage 1;

Software”:

Een verzameling van computerprogramma’s, databanken en bijbehorende documentatie, zowel bedoeld voor uitvoering op Servers als op Clients, die door NephroFlow werden ontwikkeld en in de vorm van een Gebruiksrecht of een Abonnement aan Klant in licentie worden gegeven of verhuurd.

“Software Bug”:

Aangetoond en reproduceerbaar verschil tussen de eigenlijke werking van Software en de werking beschreven in de Offerte en/of de Gebruikershandleiding.

Storing”:

Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een Cloud Dienst ten gevolge van een technisch gebrek of defect.

Support Diensten”:

De Diensten die door de Helpdesk worden geboden inzake ondersteuning van Gebruikers.

Transactie”:

De eenheid van verbruik van de Cloud Dienst, zoals vastgelegd in de Offerte.

“Update”:

Een nieuwe versie van de Cloud Dienst en/of Client Software bijgewerkt met kleine verbeteringen en fixes maar die geen significante nieuwe functionaliteiten bevat. Een alternatieve benaming is 'Minor Release'.

“Upgrade”:

Een nieuwe versie van de Cloud Dienst en/of Client Software met belangrijke nieuwe functionaliteiten. Een alternatieve benaming is ‘Major Release'.

Artikel 2: Algemene gebruiksvoorwaarden

2.1        Gebruiksrecht. De Klant krijgt het Gebruiksrecht om gedurende de Looptijd van de Overeenkomst de Cloud Diensten en de Client Software zoals beschreven in de Offerte te gebruiken in het kader van haar eigen activiteiten. Het Gebruiksrecht is strikt beperkt tot de Cloud Diensten en de Client Software zoals beschreven in de Offerte en niets in de Overeenkomst biedt de Klant enig Gebruiksrecht op andere Diensten of Producten van NephroFlow.

2.2        Client Software. Bij sommige Cloud Diensten kan de installatie van mobiele apps of bijkomende Software (bijvoorbeeld integratie Software) vereist zijn om de Cloud Dienst te laten werken of om de functionaliteit uit te breiden. In dat geval zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • De Klant mag de Client Software alleen installeren en gebruiken voor gebruik met de Cloud Dienst waarvoor een Abonnement wordt afgenomen;
 • De Offerte kan beperkingen stellen aan het aantal exemplaren van de Client Software dat de klant mag gebruiken of het aantal apparaten waarop de klant deze mag gebruiken;
 • Het recht van de Klant om de Client Software te gebruiken begint op het moment dat het Abonnement voor de Cloud Dienst wordt geactiveerd en eindigt op het moment dat het recht van de Klant om de Cloud Dienst te gebruiken eindigt;
 • De Klant moet de Client Software verwijderen wanneer het Gebruiksrecht van de Klant voor de Client Software eindigt;
 • De Client Software kan softwarecomponenten van derden bevatten. Tenzij anders bekendgemaakt in de Client Software, verleent NephroFlow, en niet die derden, een Licentie voor deze componenten aan de Klant onder de Licentievoorwaarden en kennisgevingen van NephroFlow;
 • De Klant garandeert dat NephroFlow haar vóór het aangaan van de Overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak tot het verwerven van Licenties voor Besturingssystemen en Middleware die noodzakelijk zouden zijn voor gebruik van de Client Software alsook de systeemvereisten van de Servers en Clients noodzakelijk voor het gebruik van de Client Software door de Gebruikers.

2.3        Beperkingen. Het is noch de Klant, noch degenen die door middel van de Klant toegang verkrijgen tot de Cloud Diensten of Client Software, toegestaan een Cloud Dienst of Client Software:

 • Te gebruiken op een wijze die verboden is op grond van wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften of -besluiten;
 • Te gebruiken om de rechten van anderen te schenden;
 • Te gebruiken om frauduleuze activiteiten te ondernemen;
 • Te gebruiken om spam of malware te verspreiden;
 • Te gebruiken om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot een dienst, apparaat, account of netwerk, of deze te verstoren;
 • Te gebruiken in het kader van denial-of-service-aanvallen of anderszins onmiddellijke, materiële of langdurige schade toebrengen aan NephroFlow, haar levering van de Cloud Diensten of aan anderen;
 • Te gebruiken op een wijze die de Cloud Diensten zou kunnen schaden of het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren
 • Te gebruiken voor toepassingen of situaties waar storingen in de Cloud Diensten of Client Software zouden kunnen leiden tot dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, of ernstige materiële schade, immateriële schade of milieuschade.
 • Te licentiëren, sublicentiëren, verkopen, wederverkopen,overdragen, toewijzen, verspreiden of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;
 • Aan te passen, decompileren, reverse engineeren of kopiëren;
 • Te gebruiken om Producten of Diensten te realiseren of ondersteunen die concurrerend zijn met de Cloud Diensten of Client Software;
 • Te gebruiken om de beschikbaarheid, beveiliging, prestaties, functionaliteit of enige andere benchmark testen of concurrentie doeleinden te controleren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NephroFlow;


Schending van de voorwaarden in deze bepaling vormt een Ongeoorloofd gebruik en kan leiden tot opschorting van de Cloud Dienst. NephroFlow zal de Cloud Dienst alleen opschorten voor zover dat redelijkerwijze nodig is. Tenzij NephroFlow van oordeel is dat een directe opschorting vereist is, zal NephroFlow een redelijke kennisgeving geven voordat zij overgaat tot opschorting van de Cloud Dienst.


2.4        
Technische beperkingen. De Klant dient zich te houden aan iedere technische beperking in een Cloud Dienst of Client Software waardoor de Klant de Cloud Dienst of Client Software alleen op bepaalde wijze mag gebruiken, en de Klant mag deze technische beperkingen niet omzeilen. De Klant mag geen kopieën van software of broncode downloaden of verwijderen uit een Cloud Dienst of Client Software, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden van de Klant

3.1        Verantwoordelijkheden Klant. De klant is volledig verantwoordelijk:

 • Voor de naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst door de Gebruikers;
 • Voor alle activiteiten die door de Gebruikers worden uitgevoerd door middel van de Cloud Diensten en de Client Software;
 • Voor de accuraatheid, de kwaliteit en de legaliteit van de Klantgegevens die in de Cloud Diensten door de Gebruikers worden ingegeven;
 • Om de nodige organisatorische stappen te ondernemen en noodprocedures te voorzien om substantiële economische schade, lichamelijk letsel of andere gevolgschade te vermijden in geval van een uitval van de Cloud Diensten of de Client Software;
 • Om commercieel redelijke inspanningen te leveren om ongeautoriseerde toegang tot of oneigenlijk gebruik van de Cloud Diensten en de Client Software te voorkomen, en NephroFlow onmiddellijk inlichten van enige dergelijke ongeautoriseerde toegang of gebruik;
 • Om de Cloud Diensten en de Client Software enkel te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikershandleiding en toepasselijke wetten en overheidsreguleringen;
 • Het naleven van de nodige Licentievoorwaarden teneinde de installatie en/of implementatie van de Client Software wettig te laten plaatsvinden;


3.2        
Systeembeheerder. Wanneer nodig voorziet de Klant NephroFlow van de contactgegevens van de Systeembeheerder van de Klant die bevoegd is om de nodige informatie te verstrekken voor het configureren en beheren van de Cloud Diensten. Afhankelijk van de aangeschafte Cloud Diensten, kan NephroFlow de Klant voorzien van een vertrouwelijke toegangscode voor de beheertool, die alleen mag worden gebruikt door de Systeembeheerder.

Artikel 4: Looptijd, verlengingen en opzeg van Abonnement

3.1        Startdatum. De eerste Abonnementstermijn gaat in vanaf de datum waarop de Bestelling van uw Abonnement wordt geplaatst of vanaf een vastgelegde datum indien specifiek vermeld in de Offerte. De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum van ingang van uw Abonnement.

3.2        Looptijd. De eerste Abonnementstermijn heeft een Looptijd van 2 jaar, behoudens anders vastgelegd in de Offerte. De Overeenkomst is van kracht tijdens deze eerste Abonnementstermijn of totdat de Overeenkomst overeenkomstig de voorwaarden van Artikel 15 wordt beëindigd.

3.3        Verlenging. Na het verstrijken van de eerste Abonnementstermijn wordt het Abonnement jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een nieuwe Abonnementstermijn met een Looptijd van 1 jaar, behoudens anders vastgelegd in de Offerte. Op het moment van verlenging van uw Abonnement wordt de Overeenkomst beëindigd en gelden vanaf dat moment voor uw Abonnement de voorwaarden die op de website worden vermeld op de datum waarop uw Abonnement wordt verlengd (de “Verlengingsvoorwaarden”).

Al u niet instemt met de Verlengingsvoorwaarden op de datum waarop uw Abonnement wordt verlengd dan kunt u de verlenging van uw Abonnement weigeren door middel van een aangetekend schrijven.

3.2        Opzeg. Het Abonnement is opzegbaar door beide partijen door middel van een aangetekend schrijven met een vooropzeg van drie maand voor de aanvang van elke nieuwe Abonnementstermijn.

Artikel 5: Prijzen, Gebruikslimieten en betalingen

5.1        Jaarlijkse kosten. De jaarlijkse kosten voor het Abonnement zijn gebaseerd op het effectieve verbruik van de Cloud Diensten en worden bepaald aan de hand van het aantal uitgevoerde Transacties vermenigvuldigd met een prijs per Transactie. De definitie van een Transactie en de criteria waaraan elke Transactie moet voldoen worden per Cloud Dienst vastgelegd in de Offerte.

5.2        Prijs per Transactie. De prijs per Transactie  is variabel en gebaseerd op de totale hoeveelheid Transacties die u elk jaar hebt uitgevoerd. De methode van berekening van de prijs per Transactie is vastgelegd in de Offerte.

5.3        Prijsaanpassingen. Tijdens de eerste Abonnementstermijn van uw Abonnement worden de prijzen voor Cloud Diensten die deel uitmaken van uw Abonnement niet verhoogd ten opzichte van de prijzen die in de Offerte werden vermeld, behalve wanneer prijzen in de Offerte zijn aangeduid als tijdelijk.

NephroFlow behoudt zich het recht voor om voor de ingang van elke nieuwe Abonnementstermijn commercieel redelijke wijzigingen aan te brengen aan de prijzen. Prijswijzigingen zullen steeds 60 dagen voor de ingang van een nieuwe Abonnementstermijn worden gecommuniceerd aan de Klant.

5.4        Bepaling van het aantal Transacties. Het aantal Transacties wordt bepaald doordat de Cloud Diensten en de Client Software waar nodig anonieme gegevens verzamelen over het verbruik. Deze gegevens worden maandelijks automatisch verzonden naar NephroFlow en worden enkel gebruikt voor de bepaling van het aantal Transacties.

5.5        Gebruikslimieten. NephroFlow koppelt geen strikte Gebruikslimieten voor data opslag, vereiste rekenkracht en netwerkverkeer aan elke Cloud Dienst. NephroFlow past voor elk Abonnement echter wel een “Fair Use Policy” toe.  Dit wil zeggen dat NephroFlow het recht behoudt om de Klant aan te spreken indien het verbruik van data opslag, vereiste rekenkracht en netwerkverkeer disproportioneel is tegenover het gemiddelde verbruik van andere Klanten. De Klant kan op dat moment gevraagd worden om de nodige maatregelen te treffen om het verbruik te verminderen.

Indien de Klant na aanmaning het verbruik niet aanpast kan NephroFlow extra kosten in rekening brengen voor het verbruik. Deze extra kosten zullen vooraf worden gecommuniceerd aan de Klant en zullen enkel de extra hosting kosten voor de verbruikte data opslag, de nodige bijkomende rekenkracht en het netwerkverkeer dekken.

5.6        Betalingen. De Klant heeft voor de aanvang van de eerste Abonnementstermijn de keuze om een betaling per jaar of per maand uit te voeren:

 • In het geval de Klant kiest voor een betaling per jaar dan wordt voor de aanvang van de Abonnementstermijn een factuur opgemaakt voor de verwachte jaarkost voor het Abonnement, gebaseerd op een schatting van het aantal Transacties doorgegeven door de Klant en eventueel verminderd met een korting zoals vastgelegd in de Offerte;
 • In het geval de Klant kiest voor een betaling per jaar dan zal gedurende elke maand van de Abonnementstermijn een factuur worden verstuurd die gelijk is aan 1/12 van de verwachte jaarkost voor het Abonnement, gebaseerd op een schatting van het aantal Transacties doorgegeven door de Klant.

In beide gevallen zal jaarlijks een eindafrekening worden opgemaakt waarbij het verschil tussen de betaalde bedragen en de werkelijke jaarkost voor het Abonnement wordt verrekend.


5.7        
Facturatie. Er wordt gefactureerd conform de Algemene Voorwaarden.

5.8        
Audit. NephroFlow heeft het recht om, op haar kosten, een audit te verrichten naar de naleving van de bepalingen van de Overeenkomst door de Klant, en de Klant dient alle documenten en informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is voor NephroFlow om de audit met succes uit te voeren..

5.9        Anonieme gebruikersdata. NephroFlow kan de versie van al haar software automatisch controleren. Apparaten waarop de software is geïnstalleerd, kunnen van tijd tot tijd gegevens verzenden om NephroFlow de mogelijkheid te bieden te controleren dat de software naar behoren is gelicentieerd. Tot deze informatie behoren de softwareversie, het gebruikersaccount van de Gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Door deze software te gebruiken gaat de Klant akkoord met het verzenden van de informatie die in deze bepaling wordt beschreven.

Artikel 6: Support diensten

6.1        Ondersteuning van de Gebruikers. NephroFlow verbindt er zich toe om door middel van een Helpdesk de Gebruikers te ondersteunen in het geval van Storingen of Software Bugs met betrekking tot de Cloud Diensten en/of de Client Software, conform de voorwaarden van de Service Level Agreement.

6.2        Faciliteiten voor toegang vanop afstand. De Klant verbindt er zich toe om NephroFlow te voorzien van de vereiste Faciliteiten voor toegang vanop afstand om support te kunnen bieden, conform de Algemene Voorwaarden.

De Klant erkent dat bovenvermelde Faciliteiten een basisvoorwaarde vormen voor de uitvoering van de Diensten beschreven in de Overeenkomst door NephroFlow en dat NephroFlow als gevolg niet verwacht kan worden zijn verbintenissen na te komen zolang bovenvermelde Faciliteiten niet voorzien worden door de Klant.

Artikel 7: Service Level Agreement

7.1        NephroFlow zal de Cloud Diensten leveren in overeenstemming met de voorwaarden van de
Service Level Agreement.

Artikel 8: Privacy en beveiliging

8.1.        Algemeen geldende voorwaarden voor Privacy en beveiliging. NephroFlow houdt zich strikt aan de regels van het geldende recht inzake gegevensbescherming en neemt uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat opgeslagen gegevens verloren gaan of misbruikt worden.

NephroFlow deelt, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen, geen informatie met derden en neemt enkel kennis van gegevens voor het verbeteren of het leveren van technische ondersteuning van haar eigen Producten en/of Diensten.

Al onze Producten en Diensten vallen onder de Voorwaarden voor privacy en beveiliging. Deze voorwaarden kunt u lezen in de Voorwaarden voor Privacy en Beveiliging.

Artikel 9: Release beleid

9.1        Nieuwe releases. NephroFlow heeft de intentie om 2 Major Releases en 2 Minor Releases van de Cloud Diensten en/of Client Software per jaar ter beschikking te stellen aan de Klant. De Klant erkent dat deze intentie echter geen garanties biedt inzake het effectieve aantal releases dat per jaar zal ter beschikking gesteld worden. Het uitblijven van nieuwe releases biedt de Klant dan ook geen enkel recht op een schadevergoeding of compensatie.

9.2        Recht op releases. De Klant heeft gedurende de looptijd van het Abonnement het recht op alle nieuwe Major Releases en Minor Releases van de Cloud Diensten en/of Client Software waarop de Klant een Abonnement heeft.

9.3        Minor Releases. Minor Releases bevatten voornamelijk oplossingen voor Software Bugs en kleine verbeteringen aan de Cloud Diensten en/of Client Software. Elke Minor Release van de Cloud Diensten en/of Client Software garandeert dan ook de compatibiliteit met, of de recuperatie van, Klantgegevens verzameld met de vorige versie van de Cloud Diensten en/of Client Software.

9.4        Major Releases. Major Release van de Cloud Diensten en/of Client Software bevatten belangrijke nieuwe functionaliteiten en garanderen daarom niet expliciet de direct compatibiliteit met Klantgegevens verzameld met de vorige versie van de Cloud Diensten en/of Client Software.

NephroFlow zal echter steeds de mogelijkheid aanbieden aan de Klant om op manuele of automatische wijze bestaande Klantgegevens in het systeem over te brengen van een oude naar een nieuwe functionaliteit.

9.5        Verplichte Upgrades. NephroFlow behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aan te brengen in de Cloud Diensten en Client Software. De Klant erkent dat Upgrades en Updates van de Cloud Diensten automatisch verlopen en dus niet optioneel zijn en dat een Upgrade of Update van de bijbehorende Client Software op dat moment verplicht is.

NephroFlow zal het prestatieniveau, de functionaliteit of beschikbaarheid van de Cloud Diensten en de Client Software gedurende de geldende Abonnementstermijn echter niet drastisch wijzigen.

9.8        Kennisgeving. NephroFlow zal de Klant steeds voor het beschikbaar maken van een nieuwe Release schriftelijk op de hoogte stellen van alle belangrijke functionele of technische wijzigingen in de vorm van Release notes.

9.6        Bijkomende diensten. Partijen verduidelijken dat de Overeenkomst expliciet geen Diensten biedt om de organisatorische impact van Upgrades en Updates bij de Klant op te vangen. Het gaat hierbij om prestaties zoals:

 • Project management en coordinatie
 • Migratie van Klantgegevens
 • Activatie en configuratie van nieuwe eigenschappen van de Software
 • Opleidingen

Artikel 10: Wijzigingen van Voorwaarden

10.1        Aanpassing van de voorwaarden. NephroFlow behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aan de voorwaarden van de Overeenkomst aan te brengen, die vervolgens van kracht worden door plaatsing van een bijgewerkte versie van de Overeenkomst op de website.

10.2        Kennisgeving. NephroFlow zal de Klant steeds schriftelijk op de hoogte stellen voor de inwerkingtreding van dergelijke contractuele wijzigingen in de vorm van een Legal notice.

10.2        Aanvaarding van wijzigingen. Voortzetting van het gebruik van de Cloud Diensten en/of Client Software na een wezenlijke wijziging van de voorwaarden waarvan de Klant in kennis is gesteld wordt beschouwd als aanvaarding van de voorwaarden door de Klant.

Artikel 11: Beta diensten

11.1        Beta diensten. Van tijd tot tijd kan NephroFlow de Klant uitnodigen om, kosteloos, producten of diensten van NephroFlow te testen die niet algemeen beschikbaar zijn voor de klanten van NephroFlow ("Beta diensten"). De klant mag een dergelijke proefperiode, op diens eigen discretie, aanvaarden of weigeren. De Beta diensten zullen duidelijk worden aangeduid als, beta, pilot, beperkte release, ontwikkelaars preview, niet-voor-productie of door een beschrijving met een gelijkwaardige aard. Beta diensten worden aangeboden voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiedoeleinden, worden niet ondersteund, kunnen bugs of fouten bevatten, en kunnen worden onderworpen aan bijkomende voorwaarden.

Beta diensten kunnen niet worden begrepen als Diensten zoals bedoeld in de Overeenkomst en worden 'as is' aangeboden zonder expliciete noch impliciete garanties.

 

NephroFlow mag te allen tijde, naar eigen goedvinden, Beta diensten staken en ze nooit algemeen beschikbaar maken. Bijkomende proefvoorwaarden kunnen verschijnen op de webpagina van de Beta diensten. Al dergelijke bijkomende voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst bij verwijzing en zijn juridisch bindend.

11.2        Verlies van Data. Alle data die door de Klant wordt ingebracht via de Beta diensten zal permanent verloren gaan tenzij de klant een Abonnement koopt voor wat betreft dezelfde Cloud Diensten die de Beta diensten omvat, of tenzij de klant deze data exporteert voor het einde van de evaluatieperiode.

11.3        Handleiding. De klant is verplicht om de Gebruikershandleiding te bestuderen om zich bekend te maken met de eigenschappen en functies van de Beta diensten alvorens deze te testen.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

12.1        Eigendom. NephroFlow is de exclusieve eigenaar van en behoudt zich alle rechten met betrekking tot de Cloud Diensten en de Client Software voor. De Klant heeft geen rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Cloud Diensten en Client Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle Intellectuele eigendomsrechten in en op de Cloud Diensten en Client Software, behalve de beperkte rechten die de Klant in de Overeenkomst worden verleend. De Overeenkomst is geen verkoopovereenkomst en er worden geen aanspraken, Intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van de Cloud Diensten of Client Software aan de Klant overgedragen krachtens de Overeenkomst. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Cloud Diensten en Client Software en alle ideeën, methoden, algoritmen, formules, processen en concepten die worden gebruikt voor de ontwikkeling van of worden opgenomen in de Cloud Diensten en Client Software, en alle andere verbeteringen, herzieningen, correcties, aanpassingen, uitbreidingen, upgrades en updates met betrekking tot de Cloud Diensten, Client Software en alle afgeleide werken op
basis van het voorgaande en alle kopieën van het voorgaande handelsgeheimen zijn en voorbehouden zijn aan en eigendom zijn van NephroFlow.


12.1        
Klantgegevens. Met uitzondering van de beperkte rechten toegekend door de klant in deze, verwerft NephroFlow geen rechten, titels noch belangen van de klant of van de klant diens licentiegevers door deze overeenkomst in of op enige Klantgegevens, daarin inbegrepen enige intellectuele eigendomsrechten.

12.1        
Suggesties. NephroFlow zal een royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke en eeuwigdurende Licentie tot gebruik en incorporatie in de Cloud Diensten en Client Software verwerven inzake suggesties, verbeterverzoeken, aanbevelingen of andere feedback komende van de klant, inclusief gebruikers, aangaande de werking van de Cloud Diensten en de Client Software.

Artikel 13: Garanties

13.1        Functionele garantie. NephroFlow  garandeert dat de Cloud Diensten en de Client Software functioneel en technisch werken zoals beschreven in de Offerte en de Gebruikershandleiding.

13.2        Schadelijke software. NephroFlow  garandeert dat de Client Software vrij is van schadelijke software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen, wormen en Trojaanse paarden.

13.3        Intellectuele eigendomsrechten van derden. NephroFlow garandeert dat de Cloud Diensten en de Client Software geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.4        Factoren buiten controle.        NephroFlow  is niet verantwoordelijk voor het onbeschikbaar zijn van de Cloud Diensten of de Client Software door toedoen van factoren bij de Klant waar zij zelf geen controle over heeft. Onder deze externe factoren vallen onder andere de beschikbaarheid van het netwerk, de internetverbinding, de werkstations of andere essentiële infrastructuur van de Klant.

13.5        Beveiliging van de communicatie. NephroFlow kan niet garanderen dat de verzending van gegevens via het internet veilig is. NephroFlow is niet verantwoordelijk voor het onderscheppen of onderbreken van communicatie via het internet of netwerken of systemen waarover NephroFlow geen controle heeft. De Klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van de beveiliging van zijn netwerken, servers, toepassingen en toegangscodes.

13.6        Overmacht. NephroFlow is niet verantwoordelijk voor het onbeschikbaar zijn van de Cloud Diensten of Client Software door overmacht zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14: Overdracht

14.1        Overdracht. Geen van beide partijen mag enige van diens rechten of verplichtingen inzake deze overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege hetzij anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke gronden kan worden geweigerd).

Niettegenstaande het voorgaande, mag elke partij de gehele Overeenkomst overdragen, zonder toestemming van de andere partij, aan diens filiaal of in het kader van een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie, of verkoop van alle of substantieel alle activa, waarin geen directe concurrent van de andere partij bij betrokken is. De enige remedie van een partij in geval van een vermeende overdracht van deze overeenkomst in tegenspraak met deze paragraaf zal bestaan uit, naar eigen oordeel van de niet-overdragende partij, beëindiging van de Overeenkomst na schriftelijke kennisgeving van de overdragende partij.

In het geval van een dergelijke beëindiging, zal NephroFlow de klant vooruitbetaalde vergoedingen die de resterende termijn van de Abonnementen na de feitelijke datum van beëindiging dekken, terugbetalen.

Onderhevig aan het voorgaande, zal de Overeenkomst de partijen binden en ten goede komen van de partijen, diens opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

14.2        Dochterondernemingen. De Klant mag zijn dochterondernemingen toestemming geven om de Cloud Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, maar alleen zolang de hele entiteit een Dochteronderneming van de Klant is, en op voorwaarde dat

 1. Elke Dochteronderneming akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst;
 2. De Klant verantwoordelijk en volledig aansprakelijk is voor de naleving en schending van de Overeenkomst door elke Dochteronderneming.

Artikel 15: Beëindiging

15.1        Beëindiging na stopzetting abonnement. Beide partijen kunnen de Overeenkomst na kennisgeving aan de andere partij beëindigen indien er op dat moment geen actieve Abonnementen meer zijn.

15.2        Opschorting van de diensten. We kunnen de Cloud Diensten tijdelijk opschorten:

 • Wanneer er een bedreiging voor de beveiliging of integriteit van de gehoste omgeving of de Klantgegevens optreedt.
 • Om Ongeoorloofd gebruik te voorkomen of beëindigen;
 • Wanneer u een materiële schending van de Overeenkomst begaat;
 • Wanneer u bedragen die op grond van de Overeenkomst zijn verschuldigd, na aanmaning via aangetekend schrijven weigert te betalen.

Een opschorting is uitsluitend van kracht zolang de omstandigheid of noodzaak blijft bestaan. U wordt vooraf in kennis gesteld van enige opschorting, behalve indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat de opschorting onmiddellijk moet plaatsvinden. Wij stellen u minimaal 30 dagen vooraf in kennis voordat wij overgaan tot opschorting vanwege wanbetaling.

Indien de oorzaak van de opschorting aan u is te wijten en u niet binnen 60 dagen na de opschorting de redenen voor de opschorting volledig wegneemt, kunnen wij uw Abonnement met onmiddelijke ingang beëindigen. We kunnen uw Abonnement ook onmiddellijk beëindigen als uw gebruik van de Cloud Diensten tweemaal is opgeschort in een periode van 12 maanden.

15.3        Beëindiging met gegronde reden. Beide partijen mogen de Overeenkomst met gegronde reden beëindigen, met onmiddellijke ingang na kennisgeving aan de andere Partij, indien de andere Partij een materiële schending van de Overeenkomst begaat en nalaat deze schending binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving waarin deze schending wordt uiteengezet recht te zetten.

15.4        Beëindiging van Abonnementen. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden alle actieve Abonnementen met onmiddellijke ingang beëindigd.